Regulamin portalu Startowa24.pl

(poniżej Polityka prywatności)
§1 Definicje
 • Portal Startowa24.pl - Ogólnodostępny, Internetowy portal wspomagający codzienne przeglądanie Internetu oraz zapisywanie osobistych informacji, udostępniony przez Usługodawcę pod indywidualnym adresem internetowym w domenie https://startowa24.pl
 • Usługodawca - Startowa24.pl Grzegorz Lencewicz, NIP: 8522473434, REGON: 320402021, ul. Brzozowskiego 19/6, 71-261 Szczecin. Kontakt e-mail kontakt@startowa24.pl
 • Użytkownik - Osoba korzystająca z Portalu Startowa24.pl, w tym osoba posiadająca utworzone indywidualne Konto Użytkownika.
 • Konto Użytkownika - indywidualny dostęp umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Portalu Startowa24.pl przede wszystkim w zakresie personalizacji Portalu.
 • Regulamin - niniejszy regulamin, określający zakres i warunki świadczenia Usług.
§2 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, wydany na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usług elektronicznych polegających na korzystaniu z Portalu Startowa24.pl
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Usługobiorcy usług elektronicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) polegających na korzystaniu z Portalu Startowa24.pl, zaś Użytkownik zobowiązuje się zapłacić umówione opłaty jeśli będą wymagane - dotyczy jedynie Konta Użytkownika Premium.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Portalu Startowa24.pl
 4. Portal Startowa24.pl, jest dostępny dla każdego jednak z jego pełnej funkcjonalności mogą korzystać tylko zarejestrowani i zalogowani Użytkownicy.
 5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Portalu Startowa24.pl zobowiązana jest do zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieprzerwanie i nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://startowa24.pl/oserwisie
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest umieszczanie zarówno w Portalu Startowa24.pl jak i każdej usłudze Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.03.2021 i obowiązuje do odwołania bądź do ogłoszenia nowego regulaminu.
 9. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Portalu Startowa24.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, a w przypadku Użytkowników posiadających Konto Użytkownika lub Konto Użytkownika Premium – również posiadanie konta poczty elektronicznej.
§3 Rejestracja w Portalu Startowa24.pl
 1. W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym pod adresem https://startowa24.pl/rejestracja następujące dane: Nazwę użytkownika – w celu logowania się do portalu oraz identyfikacji. Adres e-mail - w celu potwierdzenia tożsamości poprzez wysłania linku aktywacyjnego oraz alternatywnie do logowania się do Portalu. Hasło – w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika. Wymienione dane muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi wytycznymi. Adres e-mail i nazwa Użytkownika muszą być unikalne.
 2. Osoba chcąca zarejestrować Konto Użytkownika musi zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego osoba dokonująca rejestracji otrzyma na podany adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym, który musi otworzyć w wymaganym czasie aby aktywować konto i tym samym potwierdzić rejestrację. Czas na dokonanie aktywacji jest podany w e-mailu rejestracyjnym.
 4. Konto nieaktywowane w podanym czasie, zostanie automatycznie usunięte w ciągu 24 godzin.
 5. Dostęp do większości funkcji Portalu Startowa24.pl dostępny jest po zalogowaniu.
 6. Z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie internetowej i potwierdzenia go za pomocą linku aktywacyjnego przesłanego listem elektronicznym - co jest potwierdzeniem elektronicznej akceptacji przez Użytkownika Regulaminu - pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem zostaje zawarta umowa na warunkach określonych w Regulaminie.
 7. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 8. W wyniku rejestracji Użytkownikowi tworzone jest Konto Użytkownika. Informacje na Koncie Użytkownika, Użytkownik może uzupełnić o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.
 9. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa powyżej, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Portalu Startowa24.pl. Chęć odstąpienia od umowy Użytkownik może wyrazić za pomocą dostępnych na stronie https://startowa24.pl/oserwisie metod kontaktu, w tym e-mail, formularz kontaktowy list tradycyjny.
 10. Użytkownik wyraża zgodę na sprawdzenie swojej aktywności w innych usługach Usługodawcy w celu ich konsolidacji.
 11. Podany podczas rejestracji adres e-mail będzie domyślnym adresem kontaktowym wykorzystywanym w celu komunikacji z Użytkownikiem.
 12. Adres e-mail można zmienić w dowolnej chwili, jednak nowy adres musi być unikalny.
 13. Użytkownik nie może zmienić swojej nazwy w Portalu Startowa24.pl
§4 Korzystanie z portalu Startowa24.pl
 1. Korzystanie z Portalu Strtowa24.pl jest dobrowolne i z wyłączeniem Konta Użytkownika Premium bezpłatne.
 2. Rejestracja Konta Użytkownika jest dostępna dla każdej osoby fizycznej, która ukończyła 13 lat.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Portalu Startowa24.pl
 4. Zabronione jest udostępnianie innym osobom, swoich danych do logowania do Portalu Startowa24.pl. Użytkownik jest zobowiązany do starannego przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ww. kwestii.
 5. Użytkownik otrzymuje możliwość tworzenia własnej listy linków – adresów Internetowych, wyboru adresów przygotowanych przez Usługodawcę, tworzenia notatek, listy zadań, wpisywania wydarzeń do kalendarza.
 6. Zadania wykonane starsze niż 30 dni zostaną automatycznie usunięte bez poinformowania Użytkownika.
 7. Konto Użytkownika nie używane przez co najmniej rok może zostać automatycznie usunięte.
 8. Użytkownik będzie otrzymywać okresowo oraz na własne żądanie od Usługodawcy wiadomości e-mail w celach technicznych lub informacyjnych, tj. autoryzacja przypomnienie hasła a także informacje o aktywności na koncie.
 9. Użytkownik może zostać poproszony o dobrowolne podanie dodatkowych danych w trakcie korzystania z Portalu Startowa24.pl w celach statystycznych bądź w celu poprawienia funkcjonalności portalu.
 10. Usługodawca może ingerować w zawartość treści użytkownika. W szczególności umieszczać linki sponsorowane na tablicy, notatki, zadania i wydarzenia reklamowe.
 11. Użytkownik w ramach dostępnych usług otrzymuje możliwość przesłania zdjęcia w formie elektronicznej jako tapety w Portalu Startowa24.pl tym samym zrzeka się możliwości roszczeń dotyczących wykorzystania przesłanego zdjęcia, jego utraty oraz możliwości nieautoryzowanego udostępnienia osobom trzecim co jest technicznie możliwe.
§5 Zakończenie użytkowania Portalu Startowa24.pl
 1. Każdy użytkownik może samodzielnie zakończyć umowę – usunąć Konto Użytkownika lub Konto Użytkownika Premium – za pomocą specjalnie przygotowanej opcji w zakładce „ustawienia / profil” pod nazwą „Usuń konto”. W momencie skorzystania z tej opcji rozpocznie się 30 dniowy okres przejściowy po którym ww. konto zostanie trwale i bezpowrotnie usunięte łącznie ze wszystkim treściami zamieszczonymi przez Użytkownika.
 2. Użytkownik otrzyma potwierdzenie rozpoczęcia procedury usunięcia oraz usunięcia konta na adres e-mail.
 3. Podczas 30 dniowego okresu przejściowego Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę usuwania Konta poprzez otwarcie wcześniej otrzymanego drogą elektroniczną linku anulującego usuwanie Konta.
 4. W czasie trwania procedury usuwania konta Użytkownik nie ma możliwości zalogowania się do Portalu.
 5. Po usunięciu Konta Usługodawca usunie wszystkie dane i nie będzie ich przetwarzał poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa Polskiego.
 6. Usługodawca może usunąć Konto Użytkownika niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości ze strony Użytkownika w tym z powodu nieprzestrzegania Regulaminu lub działania niezgodnego z prawem bądź działania na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników. Szczególnie gdy swoim zaniechaniem lub działaniem powoduje lub może spowodować szkody lub zagrożenia dla funkcjonowania lub integralności Portalu Startowa24.pl lub połączonych z nim systemów podmiotów trzecich.
§6 Reklamacje
 1. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub tradycyjnej na adres Usługodawcy.
 2. Wnosząc reklamację należy podać następujące dane: imię i nazwisko Użytkownika, dane pozwalające na identyfikację login, e-mail, przedmiot i przyczynę reklamacji.
 3. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Użytkownika.
 4. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
§7 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin, może ulec zmianie.
 2. Zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona Użytkownikom posiadającym Konto Użytkownika poprzez podany adres e-mail najpóźniej na 7 dni przed jego wprowadzeniem a jego aktualna treść jest dostępna na stronie Internetowej pod adresem https://startowa24.pl/oserwisie
 3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać Użytkowników po jego opublikowaniu na stronie pod adresem https://startowa24.pl/oserwisie jednak nie wcześniej niż 7 dni od wysłania powiadomienia do Użytkownika.
 4. Brak akceptacji zmian w Regulaminie nakłada obowiązek rozwiązania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Umowy przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 7. Usługodawca zobowiązuje się podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Portalu Startowa24.pl pod względem technicznym, formalnym i prawnym jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę wynikłą z ich nieprawidłowego funkcjonowania.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które wynikają z nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Portalu Startowa24.pl oraz nieprawidłowego korzystania z Portalu przez Użytkownika.
 10. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Polityka prywatności portalu Startowa24.pl

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną, poprzez wypełnienie formularza rejestracji i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), przez Usługodawcę w celu niezbędnym do wykonania postanowień łączącej strony umowy oraz niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług oraz dla celów marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych i upoważnia Usługodawcę do przekazywania tych danych podmiotom uprawnionym.
 2. Administratorem danych osobowych jest: Startowa24.pl Grzegorz Lencewicz, NIP: 8522473434, REGON: 320402021, ul. Brzozowskiego 19/6, 71-261 Szczecin.
 3. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
 4. Usługodawca informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie i Umowie.
 5. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 6. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia, zawierający umowę Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie oraz informacji systemowych (potwierdzenia operacji na koncie Użytkownika).
 7. Usługodawca jako Administrator prowadzi operacje przetwarzania Twoich danych osobowych:
  • w celu zawarcia i wykonania łączącej strony umowy przez czas trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. b RODO),
  • w celu wykonania ciążących na Usługodawcy obowiązków, w tym wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, przesyłania informacji handlowych o Administratorze i jego produktach oraz usługach oraz w celach statystycznych.
 8. Do przetwarzanych danych osobowych należą podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika oraz pozostałe dane identyfikacyjne niezbędne do zawarcia umowy.
 9. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie)
 10. Dane osobowe Użytkownika mogą być przez Usługodawcę udostępnione następującym kategoriom podmiotów:
  • Podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne przetwarzającym dane w naszym imieniu
  • Innym podmiotom przetwarzającym dane we własnym imieniu:
   1. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),
   2. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw prawnych, komorniczych, księgowych,
   3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
   4. podmiotom administracji państwowej.
 11. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 12. Dane osobowe pozyskane w związku ze złożeniem zamówienia oraz zawarciem umowy będą przetwarzane przez cały okres negocjowania umowy oraz przez okres obowiązywania zawartej umowy, jak również do końca okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności, który z tych okresów nastąpi później.
 13. Usługodawca gwarantuje spełnienie praw Użytkownika wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, któremu przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeśli dane okażą się nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo do usunięcia danych, w przypadku gdy nie ma podstaw do tego, aby Usługodawca przetwarzał dane,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – Użytkownik może żądać, aby Usługodawca ograniczył przetwarzanie danych osobowych Użytkownika wyłącznie do przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań, jeżeli zdaniem Użytkownika Usługodawca posiada nieprawidłowe dane na temat Użytkownika lub przetwarza je bezpodstawnie; lub gdy Użytkownik nie chce, żeby Usługodawca je usunął bo są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Użutkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Użytkownik a ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarza Usługodawca na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –w przypadku uznania, że Usługodawca przetwarza dane niezgodnie z prawem Użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Dodatkowe informacje

Właścicielem serwisu Startowa24.pl oraz administratorem Twoich danych osobowych jest: Startowa24.pl Grzegorz Lencewicz, NIP 8522473434, REGON 320402021 z siedzibą w Szczecinie - 71-261 ul. Brzozowskiego 19. Kontakt możliwy jest poprzez ten formularz lub za pomocą e-mail: kontakt@startowa24.pl lub pocztą tradycyjną na podany wcześniej adres.
W serwisie wykorzystano grafiki (zdjęcia cyfrowe) pochodzące ze strony https://unsplash.com/ zgodnie z licencją https://unsplash.com/license Ponadto wykorzystano ikony autorstwa https://fontawesome.com/ zgodnie z licencją https://fontawesome.com/license/free Inne technologie wykorzystane w projekcie to m.in. jQuery, Bootstrap. Wszelkie prawa zastrzeżone.